Nashville VOAD thành viên

Thành viên của Nashville VOAD bao gồm các tổ chức và thực thể, cả tư nhân và công cộng, có vai trò trong cách thức và thời điểm một cộng đồng ứng phó với thảm họa.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của việc trở thành một tổ chức thành viên của Nashville VOAD.