Liên hệ chúng tôi

Đối với các yêu cầu chung và phương tiện truyền thông

Email – [email protected]

hoặc hoàn thành biểu mẫu bên dưới để kết nối với nhóm lãnh đạo của chúng tôi.

Tài nguyên phản hồi hiện tại

2nd ave filled with debris and broken cars after bombing

Nashville Mạnh mẽ

Hỗ trợ cho các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi vụ đánh bom ngày 25 tháng 12

Overrun creek flooding a Nashville suburb

Trận lụt tháng 3 năm 2021

Các nguồn lực cho những người sống sót sau lũ lụt và các cách để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng trong cộng đồng của bạn

Supplies for Davidson County residents stacked on tables

Nashville Relief

Davidson Co. Hướng dẫn tài nguyên của Ủy ban Vận động của Nhóm Phục hồi Dài hạn

Đội ngũ lãnh đạo

Lori Shinton - Chủ tịch

Tay trên Nashville | [email protected]

Tina Doniger - Phó chủ tịch

Trung tâm Nguồn lực Cộng đồng | [email protected]

Amy Fair - Thư ký & Thủ quỹ

Tổ chức Cộng đồng của Middle Tennessee | [email protected]

Erika Taylor - Quản trị viên

Tay trên Nashville | [email protected]